Polityka prywatnościPolityka prywatności

Prawo do ochrony danych osobowych, które zgodnie z Konstytucją Republiki Słowackiej stanowi integralną część podstawowych praw i wolności człowieka, odzwierciedliło w naszych procedurach i środkach, które stosujemy jako administrator danych podczas przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności (zwana dalej "Polityką") zawiera informacje o tym, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi i jak możesz się z nami skontaktować w razie potrzeby. Polityka skierowana jest do klientów, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem stron internetowych administratora (np. www.gomerch.sk). Zasady, które są zgodne z Ogólnymi Warunkami Handlowymi, koncentrują się również na przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem sieci społecznościowych (Facebook, Instagram itp.) oraz wykorzystywaniu plików cookie.

Przetwarzając dane osobowe, postępujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej "ustawa o ochronie danych osobowych") i innymi powszechnie obowiązującymi Ustawodawstwo.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przygotowaliśmy informacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla użytkowników serwisu (zwanych dalej "osobą, której dane dotyczą"), których dane osobowe przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług.

Operator

Operator GoMerch s.r.o., z siedzibą pod adresem Bottova 2A, 811 09, Bratysława, ID: 36744034 i z siedzibą pod adresem Dukelská quarter 1729, Dubnica nad Váhom 018 41, Słowacja, prowadzi strony internetowe (w szczególności www.gomerch.sk), na których klienci mogą nabywać produkty sprzedawane przez operatora lub produkty, w których sprzedaży pośredniczy operator. Warunki i proces sprzedaży regulują Ogólne Warunki Handlowe.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z szeregiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych. Główne regulacje to przede wszystkim Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawa o Ochronie Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych przez GoMerch s.r.o. odbywa się również na podstawie przepisów szczególnych, które dodatkowo regulują warunki przetwarzania, w szczególności na podstawie:

Ustawa nr 22/2004 Zb. o handlu elektronicznym oraz o zmianie ustawy nr 128/2002 Zb. o kontroli państwa nad rynkiem wewnętrznym w sprawach ochrony konsumentów oraz o zmianie niektórych ustaw, zmieniona ustawą nr 284/2002 Zb.,

Ustawa nr 351/2011 Dz. U. o łączności elektronicznej, z późniejszymi zmianami,

Ustawa nr 513/1991 Dz.U. Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami,

Ustawa nr 40/1964 Dz.U. Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami,

Ustawa nr 102/2014 Dz. U. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz o zmianie niektórych ustaw,

Ustawa nr 250/2007 Dz. U. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 Dz. U. o przestępstwach i wykroczeniach, z późniejszymi zmianami.

Inspektor ochrony danych

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych przetwarzanych przez GoMerch s.r.o. odpowie na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się korzystając z następujących danych kontaktowych:

Adres e-mail: info@gomerch.sk

adres siedziby: GoMerch s.r.o., Bottova 2A, 811 09, Bratysława, REGON: 36744034

W przypadku pisemnego wniosku wysłanego na adres siedziby GoMerch s.r.o., należy wpisać na kopercie tekst "RODO – osoba odpowiedzialna".

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, są przetwarzane przez administratora:

GoMerch s.r.o., Bottova 2A, 811 09, Bratysława, ID: 36744034

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie 1, Sekcja: Sro , Insert No. 137852/B.:

(zwana dalej "GoMerch s.r.o." lub "operatorem" lub "my")

Twoje dane osobowe są gromadzone i dalej przetwarzane przez GoMerch s.r.o. (administrator), która jest odpowiedzialna za prawidłowość i zgodność z prawem przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z wymienionych poniżej praw wobec spółki GoMerch s.r.o. jako osoby, której dane dotyczą.

GoMerch s.r.o. jest administratorem danych, z wyjątkiem przypadków, w których przetwarza dane osobowe na polecenie innych administratorów i w ich imieniu, gdy uzyskuje status pośrednika.

Dane osobowe, które przetwarzamy na Twój temat

GoMerch s.r.o. przetwarza tylko takie dane osobowe, na podstawie których możemy świadczyć Państwu profesjonalne usługi z profesjonalną opieką, przy czym zakres takich danych osobowych jest określany zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych.

GoMerch s.r.o. przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem wyznaczonych bezpiecznych urządzeń.

GoMerch s.r.o. oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby wyraźnie upoważnione i poinstruowane.

GoMerch s.r.o. zapewnia ochronę danych osobowych przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnioną ingerencją i ujawnieniem, przekazaniem lub ujawnieniem oraz przed wszelkimi innymi niedopuszczalnymi metodami przetwarzania. W związku z takim zabezpieczeniem podjęto odpowiednie środki techniczne i organizacyjne współmierne do sposobu przetwarzania danych osobowych.

Informacje o charakterze przekazywanych danych osobowych

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa, podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych; W przypadku niepodania takich danych nie jest możliwe nawiązanie stosunku umownego.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawo, podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych, w przeciwnym razie prawidłowe wypełnienie obowiązków operatora wynikających z odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią, cel przetwarzania ustala się, jaki jest prawnie uzasadniony interes.

Dane osobowe, które przetwarzamy to w szczególności:

·         Dane identyfikacyjne i kontaktowe, czyli tytuł, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dane bankowe; Twoje dane identyfikacyjne są częścią zawartej umowy, którą zawierasz z nami zgodnie z regulaminem.

·         Dane transakcyjne, czyli dane o otrzymanych i wysłanych płatnościach, dane dotyczące komunikacji i interakcji, czyli np. dane z korzystania z aplikacji internetowej.

·         Dane pochodzące z komunikacji handlowej lub dane pochodzące z wzajemnego kontaktu za pośrednictwem odpowiednich punktów kontaktowych.

·         Dane dotyczące zakupów, czyli zakupione produkty.

·         Dane o zachowaniach zakupowych, czyli historia Twoich zakupów i preferencji.

·         Dane reklamacyjne, czyli dane zawarte w Twojej reklamacji.

·         Dane marketingowe, czyli dane, które są wyświetlane na Twój temat w naszych sieciach społecznościowych, pliki cookie, a także dane o Twoich preferencjach dotyczących spersonalizowanych ofert marketingowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, a większość czynności przetwarzania jest uzasadniona tym, że te dane osobowe są niezbędne do świadczenia żądanych usług lub są związane ze świadczeniem naszych usług.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1.        Rejestracja użytkownika

Dane osobowe przetwarzamy w celu rejestracji osoby fizycznej, która jest zainteresowana rejestracją w serwisie www.gomerch.sk. Rejestrując się, GoMerch s.r.o. umożliwia klientowi (osobie, której dane dotyczą) nieograniczony dostęp do zawartości jego konta, gdzie można śledzić jego zamówienia, ich historię i reklamacje, a także inne korzyści zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Zakup towaru nie jest uwarunkowany rejestracją klienta na portalu www.gomerch.sk. Założenie konta klienta jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest przygotowanie zawarcia i wykonanie umowy, na podstawie której osobie, której dane dotyczą, zostaną udostępnione usługi administratora. W przypadku rezygnacji z rejestracji, dane osobowe, które nie są niezbędne do przechowywania, zostaną zniszczone w ciągu 3 lat od daty rejestracji klienta.

1.        Wykonanie umowy przy zakupie towarów sprzedawanych przez operatora

Przetwarzamy dane osobowe w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług przez GoMerch s.r.o. zarejestrowanemu lub niezarejestrowanemu klientowi (osobie, której dane dotyczą) po uiszczeniu opłaty. Dokumenty związane z zakupem towaru przechowujemy przez 10 lat licząc od roku zawarcia umowy.

1.        Wykonanie umowy przy pośredniczeniu w sprzedaży towarów kontrahenta administratora

Przetwarzamy dane osobowe w celu pośredniczenia w sprzedaży towarów sprzedawanych przez naszego partnera. W przypadku tej formy zakupu zawierasz z nami umowę pośrednictwa. Nasza firma wystawi Ci fakturę za wysyłkę i pakowanie. Faktura za towar zostanie wystawiona przez partnera. Dokumenty związane z tą formą zakupu towarów przechowujemy przez 10 lat licząc od roku zawarcia umowy.

1.        Rozpatrywanie skarg lub zażaleń

Skargi i zażalenia można składać na stronie internetowej GoMerch s.r.o. lub za pośrednictwem działu obsługi klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi. W przypadku reklamacji potrzebujemy Państwa danych identyfikacyjnych i kontaktowych. Przy rozpatrywaniu reklamacji będą przestrzegane Ogólne Warunki Handlowe oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami prawa. Dokumenty związane z reklamacją lub reklamacją przechowujemy przez okres 10 lat następujących po roku zakończenia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji.

1.        Organizacja i ocena konkursów konsumenckich

Przy wyjątkowych okazjach GoMerch s.r.o. organizuje konkursy, w których osoba fizyczna może wziąć udział i wygrać nagrody rzeczowe. Informacje o trwającym konkursie są dostępne na stronie internetowej GoMerch s.r.o. lub w sieciach społecznościowych. Jeśli weźmiesz udział w konkursie i przekażesz nam swoje dane osobowe, te dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, jego oceny i wysłania nagrody. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o podstawę prawną, którą jest Twoja zgoda. Więcej informacji można znaleźć w statutach lub regulaminach poszczególnych konkursów.

1.        Dochodzenie lub obrona naszych roszczeń prawnych

W niektórych przypadkach jesteśmy zmuszeni do wystąpienia na drogę sądową w celu dochodzenia swoich praw i prawnie chronionych interesów lub jesteśmy zmuszeni do udziału w postępowaniu sądowym w celu ochrony naszych praw i prawnie chronionych interesów. Najczęściej dochodzone są roszczenia wynikające z niewykonania zobowiązań umownych. Okres przechowywania danych osobowych w tym celu przetwarzania wynosi 10 lat od prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu publicznego.

1.        Marketing w postaci przesyłania informacji o nowościach lub innych przydatnych informacji związanych z usługami operatora

GoMerch s.r.o. ma uzasadniony interes w kontaktowaniu się z Państwem (jako klientem) i przesyłaniu Państwu ofert handlowych i informacji o własnych produktach lub usługach za pośrednictwem Państwa adresu e-mail lub na przekazywaniu Państwu tych ofert biznesowych i informacji telefonicznie. Uzasadnionym interesem jest informowanie klientów o nowościach i innych ważnych faktach związanych z usługami GoMerch s.r.o. Osoba, której dane dotyczą, może dowolnie ustawić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji tych wiadomości e-mail na swoim koncie użytkownika na stronie internetowej operatora lub, jeśli nie posiada konta, w ustawieniach preferencji newslettera (oddzielna strona internetowa). Okres przechowywania danych w tym celu wynosi 3 lata od daty ostatniego logowania do konta użytkownika lub od daty ostatniego zakupu towaru.

1.        Marketing oparty na wykorzystaniu plików cookie

W celu tworzenia spersonalizowanych ofert marketingowych używamy również plików cookie. Dane osobowe są przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Okres przechowywania danych w tym celu wynosi 3 miesiące od daty ostatniego dostępu do naszej strony internetowej.

1.        Pliki cookie stron trzecich

Pliki cookie stron trzecich są tworzone przez firmy, z których usług GoMerch s.r.o. korzysta w ramach obsługi strony internetowej. Niektóre strony internetowe mogą zawierać treści z innych stron internetowych (Youtube, Facebook itp.), które mogą tworzyć własne pliki cookie przechowywane przez przeglądarkę na komputerze lub podobnym urządzeniu osoby, której dane dotyczą. W szczególności gromadzone są dane identyfikacyjne (adres IP) oraz dane dotyczące aktywności i preferencji osoby, której dane dotyczą, podczas jej wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, której osoba, której dane dotyczą, udziela stronie trzeciej. Okres przechowywania danych w tym celu jest określany przez stronę trzecią.

1.        Obsługa stron tworzonych na portalach społecznościowych

Aby uprościć komunikację między firmą GoMerch s.r.o. a jej klientami lub sympatykami, utworzyliśmy strony w sieciach społecznościowych. Dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania lub wykonania umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a). Okres przechowywania danych w tym celu odpowiada okresowi obowiązywania umowy lub udzielonej zgody.

1.        Zarządzanie agendą księgową

GoMerch s.r.o. jako podmiot regulowany podlega obowiązkom podatkowym i rachunkowym wynikającym z przepisów prawa. W celu wypełnienia tych zobowiązań wobec organów regulacyjnych przetwarzamy Państwa dane osobowe. Okres przechowywania wynosi 10 lat od roku, do którego odnoszą się płatności związane z tym użytkownikiem.

1.        Obsługa wniosków osoby, której dane dotyczą

Abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie, konieczne jest, abyś się zidentyfikował. Wniosek osoby, której dane dotyczą, przechowujemy przez okres 5 lat następujących po roku, w którym wniosek został rozpatrzony.

1.        Zweryfikowane przez klientów

Jest to świadczenie usługi Verified by Customers, która jest świadczona na rzecz operatora przez Heureka ShoPPing s.r.o., Karolinská 650/1, Karlin, 186 00 Praga 8. Celem usługi jest uzyskanie oceny jakości usług świadczonych przez operatora w ramach portalu Heureka.sk i przekazanie tej oceny operatorowi oraz innym użytkownikom portalu Heureka.sk. Uzasadnionym interesem jest pozyskiwanie opinii klientów na temat portali internetowych operatora w celu poprawy jakości usług. Przechowujemy opinie przez 5 lat następujących po roku, w którym recenzja została wystawiona.

GoMerch s.r.o. przetwarza dane osobowe również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku GoMerch s.r.o. podejmuje kroki w celu ograniczenia wpływu na prywatność użytkownika do minimum i niezakłócania równowagi między uzasadnionymi interesami spółki GoMerch s.r.o. a prywatnością użytkownika.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Administrator przetwarza również dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w sposób zautomatyzowany, ale nie skutkuje to decyzjami, które wywoływałyby skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą, lub które w podobny sposób istotnie na nią wpływały. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Polityka prywatności

Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany w ramach systemów informatycznych, które są chronione i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi normami bezpieczeństwa i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W ramach struktury personalnej GoMerch s.r.o. do przetwarzania danych osobowych upoważnione są wyłącznie osoby upoważnione przez operatora, które zostały należycie zaznajomione z instrukcjami administratora i poinstruowane o możliwych konsekwencjach niezastosowania się do tych instrukcji.

GoMerch s.r.o. oświadcza, że przestrzega zasady minimalizacji danych osobowych i przetwarza tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane w określonych z góry celach i nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Przetwarzając dane osobowe, GoMerch s.r.o. postępuje zgodnie z wewnętrzną polityką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych. GoMerch s.r.o. ocenia i stale ocenia, czy przetwarzanie danych osobowych nie stwarza wysokiego ryzyka dla osób, których dane dotyczą, i ingeruje w ich prywatność w nieuzasadniony sposób. Na podstawie tej obserwacji przeprowadzana jest szczegółowa ocena ryzyka i wpływu na prywatność osób, których dane dotyczą, której wynik jest brany pod uwagę przy ustanawianiu i wdrażaniu procedur administratora.

W celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim stosujemy odpowiednie i odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne. Środki techniczne polegają na zastosowaniu technologii zapobiegających nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przez osoby trzecie. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony stosuje się szyfrowanie danych osobowych i hasłem dostępu do wewnętrznych systemów GoMerch s.r.o. lub dostępu do danych osobowych przechowywanych na serwerach GoMerch s.r.o. Środki organizacyjne składają się ze zbioru zasad postępowania dla naszych pracowników, które są włączone do wewnętrznych regulacji operatora. Przepisy wewnętrzne spółki GoMerch s.r.o. są uważane za poufne.

Odbiorcy danych osobowych

W wyjątkowych przypadkach Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom trzecim, w szczególności jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

Dostawcy i partnerzy biznesowi

Niektóre czynności związane z przetwarzaniem są również wykonywane za pośrednictwem naszych dostawców. Przy wyborze dostawców zwracamy szczególną uwagę na ich kompetencje zawodowe, techniczne, organizacyjne i kadrowe, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi są głównie, ale nie wyłącznie:

·         dostawcy usług serwerowych,

·         dostawcy usług programistycznych,

·         dostawcy usług księgowych i prawnych,

·         usługodawcom zajmującym się reklamacją i pakowaniem towarów,

·         agencjom zajmującym się zarządzaniem portalami społecznościowymi i kampaniami reklamowymi,

·         firma świadcząca usługę Verified by Customers.

Organy nadzorcze

W związku z wykonywaniem kontroli lub nadzoru Twoje dane osobowe mogą być przekazywane organom, które z mocy prawa kontrolują wykonywanie naszych działań, np. Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Słowacka Inspekcja Handlowa i inne.

Dochodzenie roszczeń i wykonywanie praw

W związku z realizacją naszych praw i prawnie chronionych interesów przekazujemy Twoje dane osobowe właściwym sądom, komornikom, notariuszom, kancelariom prawnym, biegłym sądowym lub innym podmiotom zewnętrznym zajmującym się dochodzeniem roszczeń lub realizacją praw.

Administracja publiczna

Na podstawie szczególnych przepisów prawa przekazujemy dane osobowe określonym podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani do przekazania takich danych na podstawie ich prośby o współpracę, np. organom administracji państwowej, sądom, prokuraturom, organom ścigania czy Administracji Finansowej Republiki Słowackiej.

Inne organy, instytucje i organy

Ubezpieczenie Społeczne, Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, Firma Audytorska, Archiwum i inne.

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe przez okres określony przez obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli przechowujemy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, przechowujemy dane osobowe przez okres, na jaki wyraziłeś na to zgodę. Okresy przechowywania danych osobowych różnią się w zależności od konkretnego celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Określony okres przechowywania danych osobowych opiera się na zasadzie minimalizacji przechowywania danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO

Masz prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo dostępu do tych danych osobowych w zakresie: celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych osobowych, okresu przetwarzania danych osobowych oraz informacji o źródle, z którego pozyskaliśmy Twoje dane osobowe. Ponadto mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, ale muszą Państwo wyraźnie zaznaczyć to w swoim żądaniu. Jeśli zażądasz dodatkowych kopii, mamy prawo pobrać uzasadnioną opłatę za wydanie dodatkowych kopii w ramach tej usługi. Prawa osób trzecich, w tym innych osób, które przekazały dane osobowe firmie GoMerch s.r.o., nie mogą być jednak ograniczane, a dane osobowe osób trzecich nie mogą być w ten sposób udostępniane.

Prawo do sprostowania lub uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO

Mają Państwo prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat. Korzystając z tego prawa w sposób prawidłowy, pomożesz zachować poprawność i aktualność swoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO

Mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

1.        dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

2.      osoba, której dane dotyczą, wycofa zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub wycofa wyraźną zgodę zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3.      osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO (sprzeciw wobec prawnie uzasadnionego interesu lub interesu publicznego), jeżeli nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 (sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego),

4.      dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

5.      dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega GoMerch s.r.o.,

6.      Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 RODO (zgoda dziecka).

GoMerch s.r.o. nie jest zobowiązana do usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli dotyczą one przetwarzania:

1.        korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

2.      w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega GoMerch s.r.o., lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej GoMerch s.r.o.,

3.      ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;

4.      do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub

5.      w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO

Mają Państwo prawo, na żądanie, do zablokowania swoich danych osobowych (ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych do ich przechowywania; inne operacje przetwarzania podczas blokowania są niedozwolone) w następujących przypadkach:

1.        ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w czasie weryfikacji ich prawidłowości,

2.      jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, a jednocześnie żądasz jedynie ograniczenia ich przetwarzania (tylko przechowywania) zamiast usunięcia swoich danych osobowych,

3.      Twoje dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

4.      wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO (uzasadniony interes lub interes publiczny), do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody po stronie GoMerch s.r.o. przeważają nad Twoimi uzasadnionymi interesami.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych spółka GoMerch s.r.o. może dalej przechowywać lub przetwarzać dane osobowe wyłącznie:

1.        w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

2.      w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

3.      ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego,

4.      za zgodą osoby zainteresowanej.

W przypadku zaistnienia sytuacji, która doprowadziłaby do zniesienia ograniczenia przetwarzania danych osobowych, GoMerch s.r.o. poinformuje o tym fakcie osobę, której dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe z GoMerch s.r.o. innemu administratorowi wskazanemu we wniosku, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych osobowych ma zastosowanie w przypadkach, gdy:

1.        przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej zgody lub umowy,

2.      Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wysyłając pisemne żądanie na info@gomerch.sk adres e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście składając pisemny wniosek na stronie GoMerch s.r.o.

Po otrzymaniu sprzeciwu zniszczymy Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących przypadków:

1.        jeśli GoMerch s.r.o. wykaże ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub

2.      jeśli zostanie udowodnione, że GoMerch s.r.o. potrzebuje Państwa danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

Sprzeciw nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed wniesieniem sprzeciwu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie zgodnie z art. 22 RODO

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli decyzja jest:

1.        niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a GoMerch s.r.o.,

2.      dopuszczone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega spółka GoMerch s.r.o., i które ustanawia również odpowiednie środki gwarantujące ochronę praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,

3.      na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Świadczenie naszych usług nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej, którą jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgoda może zostać cofnięta na takich samych warunkach, na jakich została udzielona. Osoba, której dane dotyczą, może również wycofać zgodę w następujący sposób:

1.        e-mailem wysłanym na adres info@gomerch.sk

2.      wysyłając pisemny wniosek na adres siedziby GoMerch s.r.o. z tekstem "RODO – wycofanie zgody" na kopercie.

3.      Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (np. konkursy).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa do danych osobowych zostały naruszone lub doszło do naruszenia przetwarzania Twoich danych, masz prawo skierować skargę do organu nadzorczego, którym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej

Granica 4826/12

820 07 Bratysława 27

Numer telefonu: +421 2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Korzystanie z praw przysługujących Państwu na mocy art. 12 RODO

GoMerch s.r.o. udzieli informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych wyłącznie na żądanie osoby, której dane dotyczą, w ramach wykonywania jej praw, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest w stanie udowodnić tożsamość osoby, której dane dotyczą. Bez pomyślnej weryfikacji Państwa tożsamości firma GoMerch s.r.o. nie jest zobowiązana do udzielania żadnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. W ten sposób spółka GoMerch s.r.o. zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych i naruszeniu Państwa praw przez osobę nieupoważnioną.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw do danych osobowych w następujący sposób:

1.        osobiście w firmie GoMerch s.r.o., dzielnica Dukelská 1729, Dubnica nad Váhom 018 41, Słowacja

2.      Post

3.      e-mailem wysłanym do info@gomerch.sk

Wypełniony i podpisany wniosek można również złożyć osobiście bezpośrednio w naszej kancelarii pod adresem GoMerch s.r.o. Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne informacje i załączniki niezbędne do jego rozpatrzenia i oceny Państwa roszczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych. Jeśli Twój wniosek jest niekompletny, skontaktujemy się z Tobą w celu jego uzupełnienia.

Postanowienia końcowe

GoMerch s.r.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego obowiązku informacyjnego, w szczególności w związku ze zmianami w procesach legislacyjnych. Aktualna wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej www.gomerch.sk oraz innych stronach internetowych obsługiwanych przez operatora. W przypadku istotnej zmiany w ochronie danych osobowych, w szczególności w sposobie przetwarzania danych osobowych, spółka GoMerch s.r.o. wypełni swój obowiązek informacyjny poprzez opublikowanie w widocznym miejscu powiadomienia przed wprowadzeniem zmian.

Poprzez niniejszą Politykę chcemy zapewnić, że traktujemy dane osobowe z największą starannością i szacunkiem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i stosując dostępny poziom ochrony technicznej. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi w niniejszym dokumencie, prosimy pisać na adres e-mail info@gomerch.sk.

W Dubnicy nad Váhom w dniu 8.9.2022

 

Celebryci i marki
TRENDING TVORCOVIA

CREATOR LIST

1 - E

brands