1. WARUNKI OGÓLNE

2. ZAMAWIANIE

3. NAGRODY

4. PŁATNOŚCI

4a. UMOWA RAMOWA dla partnerów B2B

 1. Niniejszy art. 4A. OWH reguluje wyłącznie stosunki pomiędzy Kupującym - Klientem a Sprzedawcą - Dostawcą, którzy zawarli między sobą ustną "Umowę ramową w zakresie marketingu i reklamy" (zwaną dalej "Umową" lub "Umową" w rozumieniu niniejszego art. 4A. OWH), na mocy której Sprzedający zobowiązał się do wyprodukowania towaru według projektu Kupującego, stworzenia warunków do jego sprzedaży, a także do prezentacji towaru za pośrednictwem technologii środków masowego przekazu, a także zobowiązanie Kupującego do wystawienia Sprzedającemu faktury za marketingu, a także umowy o tzw. samofakturowaniu, tj. umowy o wystawianiu faktur i not kredytowych (dokumentów podatkowych) przez sprzedającego w imieniu i na rzecz kupującego zgodnie z ustawą nr 222/2004 Dz. U. o podatku od wartości dodanej.
 2. Treść umowy ustnej znajduje odzwierciedlenie w niniejszym art. 4A. OWU. Dla celów niniejszego art. 4A OWU oznaczają Sprzedawcę – Dostawcę i Kupującego – Klienta.
 3. Usługodawca jest właścicielem www.gomerch.sk, www.gomerch.cz i innych domen internetowych zarządzanych przez GoMerch s.r.o. (zwanych dalej "Witryną")
 4. Dla celów niniejszej Umowy projekt oznacza dzieło – projekt (np. designerską koszulę, designerską czapkę, designerski plecak itp.), którego autorem i właścicielem jest dostawca, który stworzył projekt.
 5. Na potrzeby niniejszej umowy półprodukt oznacza rzecz bez wzoru, np. koszulkę bez wzoru, czapkę bez wzoru, bluzę bez wzoru itp.
 6. Dla celów niniejszej Umowy Towar oznacza produkt zaprojektowany przez Dostawcę, który został wykonany lub dostarczony przez Dostawcę.
 7. Dla celów niniejszej umowy kupujący oznacza klienta, który złożył zamówienie na towary za pośrednictwem strony internetowej.
 8. Dla celów niniejszej umowy zamówienie oznacza umowę sprzedaży na odległość zawartą pomiędzy Dostawcą a Kupującym, której przedmiotem jest zakup towarów, za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej fizycznej obecności Dostawcy jako Sprzedającego i Kupującego, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Prowizja od sprzedaży towarów oznacza wcześniej uzgodnioną kwotę na piśmie między Dostawcą a Odbiorcą.
 10.                    Dla celów niniejszej umowy działania marketingowe oznaczają możliwą do udowodnienia prezentację towarów przez klienta, w szczególności, ale nie wyłącznie, przez różne środki masowego przekazu (Instagram, YouTube i inne).
 11.                    Całkowity przychód do celów niniejszej Umowy oznacza przychód ze sprzedaży towarów w miesiącu kalendarzowym na podstawie zamówień otrzymanych do systemu administracyjnego Apollo, przy czym prowizja jest obliczana automatycznie na podstawie zamówień wysłanych i otrzymanych w tym samym czasie.
 12.                    Dochód netto dla celów niniejszej Umowy oznacza całkowity dochód z zamówień otrzymanych za miesiąc kalendarzowy po odliczeniu kosztów podzielonych między Umawiające się Strony w sposób określony w paragrafach 46-52 niniejszego artykułu OWU.
 13.                    Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Dostawcy do wyprodukowania towaru dla Klienta zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie oraz do stworzenia warunków sprzedaży towaru na podstawie zamówienia Kupującego. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do prowadzenia działań marketingowych dotyczących towarów i usług sprzedawanych przez Usługodawcę. Przedmiotem umowy jest również udzielenie licencji zgodnie z paragrafami od 17 do 23 niniejszego artykułu OWU.
 14.                    Strony uzgadniają, że zakres produkcji towaru pozostawia się wyłącznie woli dostawcy, z uwzględnieniem zapotrzebowania i optymalizacji kosztów produkcji.
 15.                    Dostawca zobowiązuje się do stworzenia dla Klienta wzoru, który będzie znajdował się na towarach, stronach internetowych, kanałach społecznościowych i nośnikach fizycznych Dostawcy, a także na stronie internetowej Klienta, przy czym wyłączne prawa autorskie i prawo własności do wzoru nabywa Dostawca po wykonaniu.
 16.                    Projekt zostanie przygotowany przez Dostawcę w terminie ustalonym wcześniej wspólnie z Klientem.
 17.                    Podpisując niniejszą Umowę, Dostawca udziela Klientowi zgody (zwanej dalej "Licencją") na korzystanie z jego projektu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
 18.                    Klient zobowiązuje się nie zmieniać ani nie modyfikować projektu w żaden sposób bez wyłącznej zgody Dostawcy, a także nie udzielać licencji osobom trzecim.
 19.                    Klient nie jest w żaden sposób uprawniony do rejestracji wzoru, który jest zdefiniowany w punkcie 4 niniejszego artykułu OWH, strony internetowej lub nazwy kolekcji jako znaku towarowego w Urzędzie Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej lub jako europejskiego i/lub międzynarodowego znaku towarowego.
 20.                    Usługodawca jest uprawniony do zarejestrowania wzoru, strony internetowej, nazwy kolekcji jako znaku towarowego w Urzędzie Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej lub jako europejskiego i/lub międzynarodowego znaku towarowego.
 21.                    Zgodnie z § 91 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie ze wzoru w sposób bezpośrednio komercyjny, tj. w celach marketingowych.
 22.                    Licencja jest udzielana w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu niniejszej umowy.
 23.                    Dostawca nie udziela Klientowi zgody na udzielenie przez Klienta zgody osoby trzeciej na korzystanie z wzoru w zakresie udzielonej licencji.
 24.                    Dostawca zobowiązuje się do wykonania projektu, a następnie towaru zgodnie z wcześniej uzgodnioną specyfikacją między Klientem a Dostawcą.
 25.                    Cena sprzedaży towaru jest ustalana przez dostawcę.
 26.                    Dostawca zapewnia pakowanie towarów, obsługę związaną z towarami, ich dostawę do kupującego, komunikację biznesową z klientem i obsługę klienta.
 27.                    Na życzenie Klienta Dostawca zobowiązany jest umożliwić dostęp do pomieszczeń, w których składowany jest towar z projektem Klienta. Klient jest zobowiązany powiadomić o tym Usługodawcę co najmniej 48 godzin przed wejściem do tych pomieszczeń. Klient nie ma jednak dostępu do pomieszczeń, w których odbywa się produkcja towarów.
 28.                    Komunikację z kupującym w celu sprzedaży towarów, ich dostawy oraz ewentualnej reklamacji zapewnia dostawca.
 29.                    Usługodawca ma prawo, bez zgody Klienta, do zamieszczania postów Klienta z towarami na portalach społecznościowych lub za pomocą innych środków masowego przekazu, a także do wykonywania podobnych czynności w podobnym celu.
 30.                    Usługodawca wraz z Klientem dzieli koszty związane z przygotowaniem i prowadzeniem kampanii performance marketingowych oraz innych wcześniej uzgodnionych działań marketingowych w proporcji 50% Dostawca i 50% Klient.
 31.                    Dostawca ma wyłączne prawo do zakończenia sprzedaży wszelkich towarów, których sprzedaż spadnie poniżej 40 sztuk miesięcznie. Podobnie sprzedaż towarów, których koszt produkcji przekracza jej rentowność, może zostać przerwana.
 32.                    Usługodawca ma prawo zakończyć współpracę z Klientem, którego roczne przychody nie przekroczyły 5000 € bez podatku VAT.
 33.                    Czas dostawy: Średni czas dostawy wynosi 7 dni od daty złożenia zamówienia przez kupującego. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni od daty złożenia zamówienia przez kupującego. Jeżeli czas dostawy zamówionego towaru przekroczy 14 dni od daty utworzenia zamówienia, kupujący otrzyma wraz z zamówieniem prezent w średniej wartości 5-10% ceny zamówienia. Koszty te ponosi usługodawca. Średni czas wysyłki towaru z pierwszego odbioru wynosi około 14 dni.
 34.                    Jeśli czas dostawy sprzedanego produktu jest inny niż 14 dni, obowiązuje inny termin.
 35.                    Klient zobowiązuje się do zapewnienia Dostawcy wszelkiej niezbędnej współpracy, aby mógł on wykonać projekt zgodnie z wymaganiami Klienta.
 36.                    Klient zobowiązuje się do prezentowania towaru za pośrednictwem różnych środków masowego przekazu (Instagram, YouTube i inne). Prezentując towar, Klient powinien wskazać, że wzór lub towar został stworzony przez Dostawcę.
 37.                    Klient jest zobowiązany, w trakcie trwania umowy, ale także po jej zakończeniu, do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich faktów, które są regulowane umową, a także z nią związanych, odpowiednio związanych ze stosunkiem umownym ustanowionym niniejszą umową, w szczególności know-how biznesowego Dostawcy, cen, specyfikacji technicznych, spraw wewnętrznych firmy, spraw komunikacyjnych, problemów w produkcji i dostawie produktów, grafiki, tworzenia strategii,  Tworzenie tożsamości, wszystkie pomysły, które są wykorzystywane przy tworzeniu kolekcji przez dostawcę.
 38.                    Po zakończeniu współpracy Odbiorca nie może wykorzystywać towarów stworzonych przez Dostawcę, projektów graficznych, używać danej marki ani zniesławiać firmy Dostawcy, pod rygorem zobowiązanego jest do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w wysokości 10.000 EUR.
 39.                    Klient jest zobowiązany do dostarczenia wysokiej jakości zdjęć prezentujących towar lub do aktywnego udziału w tworzeniu zdjęć/filmów w celu prezentacji towaru.
 40.                    Klient ma prawo do zgłaszania uwag co do ostatecznej formy projektu i towaru.
 41.                    Klient ma prawo do jednej bezpłatnej próbki towaru z każdej pozycji w kolekcji.
 42.                    Klient zobowiązany jest do zapewnienia Dostawcy dostępu administratora do kont w serwisach społecznościowych wyłącznie w celu tworzenia kampanii marketingowych dla towarów, zbierania statystyk i ich oceny. Dostęp ten zostanie przyznany na czas trwania niniejszej umowy i tylko do sieci społecznościowych, na których Klient prezentuje towary, w zakresie dozwolonym przez daną sieć społecznościową w danym momencie.
 43.                    Klient jest zobowiązany do regularnego i aktywnego odpowiadania na wiadomości, telefony lub inne komunikaty Usługodawcy w celu zapewnienia efektywności i dobrych relacji biznesowych.
 44.                    Klient ponosi 100% odpowiedzialność za niesprzedany towar.
 45.                    Odbiorca jest zobowiązany, na żądanie Dostawcy, do zarezerwowania miesięcznego czasu wynoszącego co najmniej 10 godzin na komunikację i przygotowanie towarów lub innych wyjść z Dostawcą.
 46.                    Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasady uczciwych relacji biznesowych oraz do utrzymywania dobrych praktyk biznesowych (np. przy wystawianiu faktur) w celu kontynuowania współpracy biznesowej i nie będzie angażował się w działania w tym kierunku, które powodowałyby zachwianie równowagi w ryzyku biznesowym. Klient jest zobowiązany do odpowiadania na wiadomości, zaproszenia lub inne komunikaty Dostawcy w ciągu 48 godzin od dostawy w celu zapewnienia efektywności i dobrych relacji biznesowych.
 47.                    Strony umowy ponoszą koszty reklamacji, wymiany i zwrotu zamówionego przez kupującego towaru w stosunku 50% dostawcy i 50% klienta.
 48.                    Strony ponoszą koszty nieodebranego towaru zamówionego przez kupującego w stosunku 50% przez dostawcę i 50% przez odbiorcę.
 49.                    Opłata na bramce płatniczej stanowi około 1% całkowitej kwoty (ceny zakupu) zamówienia, która jest uiszczana przez Dostawcę i koszt ten jest dzielony przez Dostawcę z Klientem w stosunku 50% przez Dostawcę i 50% przez Klienta.
 50.                    Strony umowy ponoszą koszty "darmowej wysyłki" (darmowa wysyłka to ponad 100 EUR całkowitej kwoty wraz z VAT – cena zakupu zamówienia) w stosunku 50% dostawcy i 50% klienta.
 51.                    Strony umowy ponoszą koszty realizacji zamówień (opłata księgowa wynosi 0,76 EUR bez VAT za każde zamówienie) w stosunku 50% dostawca i 50% klient.
 52.                    Strony umowy ponoszą koszty opłat za rabaty – potrącenia prowizji spowodowane rabatem procentowym od całego zamówienia w stosunku 50% dostawcy i 50% klienta.
 53.                    Umawiające się strony ponoszą koszty próbek w wysokości 50 % dostawcy i 50 % sponsora; pozostaje to bez uszczerbku dla pkt 41 niniejszego artykułu OWU; W przypadku nowego odbioru klient ma prawo do jednej próbki bezpłatnie po zatwierdzeniu przez obie strony umowy)
 54.                    Strony ustaliły podział dochodu netto ze sprzedaży towarów w stosunku 50% dostawcy i 50% klienta.
 55.                    Usługodawca zobowiązany jest do przesyłania Klientowi w każdym miesiącu kalendarzowym raportu miesięcznego (zwanego dalej "raportem miesięcznym") zawierającego:
  • o dochód netto klienta ze sprzedaży towarów
  • o informacje o sprzedaży towarów
  • o Całkowite koszty Klienta
  • o koszty produkcji próbek towarów dla klienta
 56.                    Po otrzymaniu raportu miesięcznego Klient zobowiązany jest do niezwłocznego wystawienia Dostawcy faktury za działania marketingowe w ostatnim dniu okresu miesięcznego z terminem płatności faktury w terminie 14 dni, przy czym wysokość miesięcznego wynagrodzenia za działania marketingowe obliczana jest według czynności wykonanych w danym miesiącu.
 57.                    Na koniec okresu miesięcznego zostanie sprawdzony stan towaru klienta w magazynie, potrącając prowizję klienta w wysokości 50% wartości magazynu. Dotyczy to sytuacji, gdy strony uzgodnią, że zakres wyboru produktów i produkcji towarów jest pozostawiony wyłącznie woli dostawcy.
 58.                    W przypadku, gdy Klient zażądał zakupu i produkcji produktów specjalnych lub nietradycyjnych, ponosi on odpowiedzialność w wysokości 100% wartości produktów i towarów, przy czym prowizja Klienta zostaje zatrzymana w wysokości 100% wartości magazynowej dla wszystkich takich towarów.
 59.                    W przypadku, gdy Klient zażądał zakupu i produkcji produktów specjalnych lub nietradycyjnych, ponosi on odpowiedzialność w wysokości 100% wartości produktów i towarów, przy czym prowizja Klienta zostaje zatrzymana w wysokości 100% wartości magazynowej dla wszystkich takich towarów.
 60.                    Minimalna kwota prowizji, która jest wypłacana wynosi 200,- EUR bez VAT.
 61.                    Strony uzgadniają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 62.                    W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Klient zobowiązuje się nie wchodzić w taki sam lub podobny stosunek umowny ze stroną trzecią (podmiotem innym niż Dostawca) o takim samym lub podobnym przedmiocie i celu Umowy, jak uzgodniono w niniejszej Umowie.
 63.                    Strony uzgadniają, że w przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z obowiązków umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, jest on zobowiązany do zapłaty Dostawcy kary umownej w wysokości 2800 EUR za naruszenie zobowiązania umownego; Klient jest zobowiązany do wielokrotnego uiszczania kary umownej na rzecz Dostawcy w przypadku powtarzającego się naruszenia któregokolwiek z obowiązków umownych.
 64.                    Klient ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy, jeśli Dostawca naruszył swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomienie zostało doręczone dostawcy. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do zakupu produktów od Dostawcy po cenie zakupu nie później niż w dniu upływu okresu wypowiedzenia oraz do pokrycia kosztów pozostałych towarów, które nie zostały sprzedane lub za zgodą Dostawcy aktywnie współpracować przy ich odsprzedaży w terminie 3 miesięcy od upływu okresu wypowiedzenia; Po upływie tego terminu Klient zobowiązany jest do zakupu produktów od Dostawcy po cenie zakupu oraz pokrycia kosztów za pozostałe towary, które nie zostały sprzedane. W przeciwnym razie Klient jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy kary umownej w łącznej wysokości ceny zakupu pozostałego towaru. Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego przechowywania pozostałych towarów w magazynie przez 1 miesiąc od zakończenia stosunku umownego lub podczas odsprzedaży, po czym jest uprawniony do naliczenia opłaty magazynowej w wysokości 20,- EUR bez VAT za każdą europaletę (słownie dwadzieścia euro) dziennie.
 65.                    Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez podania przyczyny lub w przypadku, gdy Klient naruszył swoje zobowiązania określone w niniejszej Umowie. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomienie zostało doręczone Klientowi. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do zakupu produktów od Dostawcy po cenie zakupu nie później niż w dniu upływu okresu wypowiedzenia oraz do pokrycia kosztów pozostałych towarów, które nie zostały sprzedane lub za zgodą Dostawcy aktywnie współpracować przy ich odsprzedaży w terminie 3 miesięcy od upływu okresu wypowiedzenia; Po upływie tego terminu Klient zobowiązany jest do zakupu produktów od Dostawcy po cenie zakupu oraz pokrycia kosztów za pozostałe towary, które nie zostały sprzedane. W przeciwnym razie Klient jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy kary umownej w łącznej wysokości ceny zakupu pozostałego towaru. Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego przechowywania pozostałych towarów w magazynie przez 1 miesiąc od zakończenia stosunku umownego lub podczas odsprzedaży, a po upływie tego okresu jest uprawniony do naliczenia opłaty magazynowej w wysokości 20,- EUR bez VAT (słownie dwadzieścia euro) za dzień.
 66.                    Stosunek umowny może również zostać rozwiązany za pisemną zgodą stron.
 67.                    Doręczenie jakichkolwiek dokumentów na mocy niniejszej Umowy lub w związku z nią oznacza dostarczenie dokumentu pocztą, kurierem lub osobiście do odpowiedniej strony umowy. Za datę doręczenia dokumentu uważa się również dzień, w którym adresat Umawiającej się Strony odmawia przyjęcia doręczonego dokumentu lub w którym termin odbioru przesyłki w urzędzie pocztowym upływa bezcelowo. Za adres dostawy uważa się siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania odpowiedniej strony umowy określonej w niniejszej umowie. strony umowy są również uprawnione do komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem rozwiązania umowy zgodnie z paragrafami 64 do 66 niniejszego artykułu OWH lub odstąpienia od niniejszej umowy.
 68.                    Strony umowy są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie adresu do doręczeń lub zmianie adresu e-mail.
 69.                    Strony uzgadniają, że niniejsza umowa będzie podlegać reżimowi prawnemu Kodeksu Handlowego Republiki Słowackiej.
 70.                    Prawa i obowiązki stron umowy, które nie są uregulowane niniejszą umową, regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego Republiki Słowackiej oraz inne istotne przepisy prawne.
 71.                    Strony umowy zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych osobowych określonych w niniejszej umowie zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych.
 72.                    Umawiające się Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową, w szczególności w drodze porozumienia.
 73.                    Strony uzgadniają, że jurysdykcja sądów Republiki Słowackiej będzie miała zastosowanie do wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową.

5. WARUNKI DOSTAWY

6. DOSTAWA TOWARÓW

7. ODSTĄPIENIE OD ZREALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA

8. GWARANCJE I ZWROTY

9. GROMADZENIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE ALTERNATYWNYCH METOD ROZSTRZYGANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

11. INFORMACJE KOŃCOWE


ZGODA NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Plik cookie to krótki plik tekstowy wysyłany do przeglądarki przez odwiedzane strony internetowe. Umożliwia stronom internetowym zapamiętywanie informacji o wizycie użytkownika, takich jak preferowany język i inne ustawienia. Dzięki temu następna wizyta będzie łatwiejsza i bardziej produktywna. Pliki cookie są ważne. Bez nich przeglądanie sieci byłoby znacznie trudniejsze.

Używamy plików cookie do wielu celów. Używamy ich na przykład do przechowywania preferencji filtra SafeSearch, wybierania odpowiednich reklam, śledzenia liczby odwiedzających Twoją witrynę, ułatwiania rejestracji w nowych usługach i ochrony Twoich danych.

Zapoznaj się z listą rodzajów plików cookie używanych przez Google i dowiedz się, w jaki sposób Google i nasi partnerzy wykorzystują te pliki cookie w reklamach. Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Google chroni Twoje dane osobowe i inne informacje podczas korzystania z plików cookie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

Jeżeli konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeśli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa, konsument ma prawo zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem zadośćuczynienia. Jeżeli sprzedawca udzielił negatywnej odpowiedzi na wniosek o rekompensatę lub nie ustosunkował się do niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania, konsument ma prawo, w celu ochrony swoich praw konsumenckich, złożyć propozycję wszczęcia alternatywnego rozstrzygania sporów do podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów.

Podmiotem pozasądowego rozstrzygania sporów jest Słowacka Inspekcja Handlowa (www.soi.sk) lub inne podmioty wpisane na listę podmiotów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej. W przypadku sporu transgranicznego konsument ma prawo skontaktować się z Europejskim Centrum Konsumenckim (www.esc-sr.sk), które przekaże mu adres dostawy, adres elektroniczny lub kontakt telefoniczny do podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów właściwego do rozstrzygnięcia sporu.


WARUNKI UBEZPIECZENIA OD PRZYPADKOWYCH USZKODZEŃ

1. PODMIOTY

2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ("PRZEDMIOT")

3. UBEZPIECZENIE OD PRZYPADKOWYCH USZKODZEŃ

4. TWORZENIE UBEZPIECZENIA

5. ZAKOŃCZENIE UBEZPIECZENIA

6. ZAKRES UBEZPIECZENIA

7. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE I UDZIELONE ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE

8. UZNANIE AUTORSTWA

9. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY

10. WYŁĄCZENIA UBEZPIECZENIOWE


SEKCJA 2 – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego jest mienie określone w niniejszych postanowieniach umownych (Przypadek).

 

Wartość i suma ubezpieczenia

 

 

Tworzenie i zmiany ubezpieczenia, udział własny

 

 

 

 

Ubezpieczenie mienia wygasa:

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych i komunikacja

 

 

 

 

Celebryci i marki
TRENDING TVORCOVIA

CREATOR LIST

1 - E

brands